MITTU SEN A NGAI Tulai i dinmun i et a i ngaihtuah vengveng leh inkuan leh gamsung siatna pen Pathian thugente i limsaklouh ziak leh i zuihlouh ziak uh ahipen hi. Pathian thu zuihl...
ZOMI NAMNI : Ahongtung ding 20th Feb. 2014 Zomi Namni ni YPA GHQ Hall, Hiangtam Lamka ah Zogam Artist Association (ZAA) te makaihna in Zomi Namni lopna om ding hi. Hiai hun in Conc...
TUNI THUPI : Paunakte 3:5 – Na lungtang tengteng toh Toupa ah muang inla, nangmah theihsiam na ah kinga ken. THATHAK SUAH NI Gensiat haat man, phunchiak haat man leng hihetlo...
* Vengsung it leh ngainate tengteng DAMSAWTHEN….. ~ Poiloua Hihmaimai Ngaihte * Tangval 1 le ki Korean sak petmah……..asam a hoi sau leh…..SIKSIA zong te sa ...